MÚSICA 6è

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Bild av Dolors Bastida i SorianoDolors Bastida i Soriano

Bild av Jordina Pregonas CasaponsaJordina Pregonas Casaponsa

EDUCACIÓ FÍSICA 6è

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Bild av Dolors Bastida i SorianoDolors Bastida i Soriano

PLÀSTICA 6è

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Bild av Dolors Bastida i SorianoDolors Bastida i Soriano

MATEMÀTIQUES 6è

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Elena ÁlvarezElena Àlvarez

Bild av Dolors Bastida i SorianoDolors Bastida i Soriano

Bild av Gemma GallissàGemma Gallissà

...

CASTELLÀ 6è

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Elena ÁlvarezElena Àlvarez

Bild av Dolors Bastida i SorianoDolors Bastida i Soriano

Bild av Gemma GallissàGemma Gallissà

...

CATALÀ 6è

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Elena ÁlvarezElena Àlvarez

Bild av Dolors Bastida i SorianoDolors Bastida i Soriano

Bild av Gemma GallissàGemma Gallissà

...

SISÈ

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

SISÈ

Elena ÁlvarezElena Àlvarez

Bild av Dolors Bastida i SorianoDolors Bastida i Soriano

Bild av Peter EstelaPeter Estela

...

ANGLÈS

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Escriviu un paràgraf breu i explicatiu sobre el curs

Bild av Dolors Bastida i SorianoDolors Bastida i Soriano

Bild av Ingrid Corominas HerbergIngrid Corominas Herberg

Bild av Peter EstelaPeter Estela

...